Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Zaslaním objednávky e-mailom alebo prostredníctvom objednávky na stránke www.laminatoveclny.sk kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Objednávka tovaru

Zaslaním objednávky prostredníctvom www.laminatoveclny.sk sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v platobných podmienkach. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom.

 1. Ceny

Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 1. Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: mup@mupslovakia.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", tj. v prípade nákupu tovaru, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaslaním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy zákazník vzal svoju objednávku späť. Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade ak si zákazník zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od vyzvania k vyzdvihnutiu tovaru (telefonicky alebo e-mailom) .

 1. Platobné podmienky

Po prijatí objednávky prostredníctvom e-mailu, objednávky prostredníctvom www.laminatoveclny.sk alebo telefónu a overení dostupnosti tovaru bude zákazníkovi odoslaná zálohová faktúra s platobnými údajmi. Výška zálohovej platby je 60% z hodnoty objednávky. Výšku zálohovej platby je možné po dohode upraviť. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť prevodom na účet v banke alebo vkladom na účet.

V prípade ak je objednaný tovar skladom je zákazníkovi vystavená faktúra na celú hodnotu objednávky.

Tovar je možné nakúpiť aj na splátky prostredníctvom spoločnosti Cetelem Slovensko, a.s. . Pre konkrétne podmienky nás je potrebné kontaktovať, resp. v objednávke zaškrtnúť možnosť platby na splátky.

Až po uhradení zálohy bude tovar zadaný do výroby!

Doplatok do kúpnej ceny bude vykonaný je možné uhradiť v hotovosti pri preberaní tovaru..

 1. Dodávka tovaru

Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 30 dní od pripísania zálohovej platby na účet spoločnosti MUP Slovakia s.r.o. Doba dodania sa v "sezóne" (obdobie od 01.05 do 15.09) môže predĺžiť na 40 dní. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady.

Cenník dopravy nájdete TU

Tovar je možné dopraviť po dohode na adresu kupujúceho alebo na vopred dohodnuté miesto. Cenníku dopravy TU . Vzdialenosť sa berie zo sídla spoločnosti v Soblahove k miestu doručenia plavidla (kanoe, kajak, veslica/čln). Tovar je možné si vyzdvihnúť po dohovore v sídle spoločnosti v Soblahove alebo v sklade v Trenčíne.

Pri osobnom odbere poskytujeme dodatočnú zľavu na celý nákup.

Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Tovar je vždy prepravovaný s daňový dokladom.

 6. Ďalšie ustanovenia

Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Preambula

Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

 1. Prevencia

1.Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie a materiálové zloženie tovaru.

2.Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. používanie výrobku k nevhodnému účelu.

 1. Základné podmienky reklamácie
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 3. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 4. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 5. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 6. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 7. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar kompletne spolu s príslušenstvom.
 8. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
 9. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
 10. Zákazník môže uplatniť reklamáciu osobne priamo v sídle spoločnosti MUP Slovakia s.r.o. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie len ak zákazník iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil od predávajúceho.
 11. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania. Reklamovaný tovar zákazník doručí na adresu: MUP Slovakia s.r.o , Soblahov 856, 913 38 Soblahov .

3.Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

 1. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru si hradí kupujúci a nie je predávajúci. 1.Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.
 2. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.
 3. Neodstrániteľné chyby
 4. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 5. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
  požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 6. V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.laminatoveclny.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:
MUP Slovakia s.r.o
Soblahov 856
913 38 Soblahov

IČO: 47528834
DIČ : 2023951809
 
IČ DPH: SK2023951809
Firma  je platiteľom DPH podľa §4 zákona 595/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

Číslo účtu: SK8609000000005062762329
Banka:  Slovesnká sporitelňa, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, vložka číslo: 29569/R 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01  Trenčín
tel. č. 032/6400 109
www.soi.sk